3192. Mestverwerkingsinstallatie en biomassa energiecentrale in Oss

OOC Beheer B.V. wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om jaarlijks circa 500.000 ton ruwe drijfmest te verwerken. Ook wil zij een al vergunde maar nog niet gerealiseerde biomassa energiecentrale realiseren. Om te kunnen beoordelen of het nodig is voor de benodigde vergunningen een milieueffectrapport op te stellen (een zogenaamde m.e.r.-beoordeling) heeft OCC informatie over de mestverwerkingsinstallatie en biomassa energiecentrale aangeleverd. De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd deze informatie te beoordelen.

Procedure en adviezen

Beoordeling
11-01-2017 Adviesaanvraag
21-03-2017 Advies uitgebracht
Advies m.e.r-beoordeling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de beschikbare informatie nog onvoldoende duidelijk maakt of het project belangrijke negatieve milieugevolgen kan hebben. De reden hier-voor is dat de werking van de mestverwerkingsinstallatie en biomassaenergiecentrale niet duidelijk omschreven is. Zogenoemde massa- en energiestromen ontbreken. Hierdoor is het niet mogelijk te controleren of de beschreven milieueffecten (bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geuroverlast) inderdaad beperkt zijn. De initiatiefnemer heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de informatie aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OOC Beheer B.V.

Bevoegd gezag
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 09 mrt 2018