3252. CO2-afvanging Twence B.V. te Hengelo

Twence B.V. wil de CO2 uit haar afvalenergiecentrale in Hengelo afvangen en daarna in vloeibare vorm leveren aan de glastuinbouw. Voordat de provincie Overijssel over de benodigde vergunningen besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-09-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-09-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-12-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-05-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
13-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn verschillende technieken voor de CO2-afvang onderzocht. Het is belangrijk dat de milieuvoor- en nadelen van de reëel toepasbare technieken duidelijk in beeld zijn, zodat de provincie hier rekening mee kan houden. Dit is nog onvoldoende het geval, zo zijn de uitstoot naar lucht en water, en ook veiligheids- en geluidaspecten nog niet vergeleken.
Voor de CO2-afvang wordt gebruik gemaakt van een absorptiemiddel genaamd S26. Dit middel zorgt voor uitstoot van ‘nitro-amines’ naar lucht en water. Het  rapport onderbouwt dat de uitstoot van deze stoffen zeer laag is. Voor deze potentieel kankerverwekkende stoffen geldt de wettelijke verplichting om de uitstoot te minimaliseren. De Commissie vindt het daarom belangrijk de vinger aan de pols te houden. De manier waarop de uitstoot van nitro-amines straks gemeten wordt (zogenaamde monitoring) en de consequenties die hieraan verbonden worden vragen nog aandacht.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst hierop aan te laten passen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie heeft aangegeven het advies op te volgen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de techniekkeuze voor de CO2-afvang goed te onderbouwen, met speciale aandacht voor de mogelijke risico’s van stikstofuitstoot voor de volksgezondheid en de natuur. Ook moet het rapport de maatregelen beschrijven die mogelijk zijn om deze risico’s te beperken.

De ondergrond waar de CO2-afvanginstallatie moet komen is instabiel door de aanwezige zoutcavernes. Hierdoor kan de ondergrond verzakken. Onderzocht moet worden hoe groot het risico hierop is en welke eisen dit stelt aan gebouwen en installaties.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. ing. H. van Niekerk
dhr. dr.ir. D.W.F. PriBrilman

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Twente
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 24 jun 2019