3283. Transformatie Schieoevers-Noord gemeente Delft

De gemeente Delft heeft de ambitie om het huidige bedrijventerrein Schieoevers Noord geleidelijk te laten transformeren naar een woon-werkgebied. De transformatie van dit gebied is bedoeld om een groot deel van de woningbouwopgave van de gemeente Delft in te vullen en daarnaast bij te dragen aan de ontwikkeling van extra arbeidsplaatsen. Op korte termijn verwacht de gemeente ontwikkelingen aan de Vulcanusweg (tiny-houses), Schiekwartier (eengezinswoningen en appartementen) en Schiehallen (gemengde woon-werklocatie). Om de besluitvorming over deze transformatie te ondersteunen volgt de gemeente de m.e.r.-procedure en wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-01-2018 Adviesaanvraag
11-04-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat de door de gemeente opgestelde notitie reikwijdte en detailniveau een goede eerste aanzet is. Zij adviseert om de ambities voor de leefomgeving van het gebied concreet te maken, zodat een kader ontstaat voor de gewenste transformatie. Daarbij moet de hardheid van het kader duidelijk worden: van welke punten mag niet worden afgeweken, waar is dat wel mogelijk en onder welke voorwaarden.
Ook adviseert zij de huidige situatie duidelijk te beschrijven, omdat zo de mogelijkheden voor de transformatie duidelijk worden. In het gebied zit nu bijvoorbeeld nog veel industrie met onder meer een betoncentrale, een piepschuimbedrijf en veel kleine bedrijven. Tenslotte is het advies informatie over de invulling van het gebied in de loop van de tijd vast te leggen, inclusief de bijbehorende milieueffecten. Zo kan de gemeenteraad volgen of de transformatie volgens plan verloopt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. H. Goosen
dhr. drs.ing. H.J. Kingma
mw. ir. M.L. Verspui

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delft

Bevoegd gezag
Gemeente Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018