3295. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Arcen

Het Waterschap Limburg wil een aantal dijken langs de Maas versterken, omdat deze niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen. Wel moet de afvoercapaciteit van de Maas behouden blijven, bijvoorbeeld door dijken te verleggen en geulen te graven. Ten slotte zullen maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit van verschillende beken, die in verbinding staan met de Maas, te verbeteren. Voor de dijktrajecten Thorn-Wessem, Arcen en Well stelt het Waterschap een projectplan op, dat moet worden goedgekeurd door de provincie Limburg. Voor het dijktraject Baarlo-Hout-Blerick stellen de gemeenten Venlo en Peel en Maas een intergemeentelijke structuurvisie op. Voordat de gemeenten Venlo en Peel en Maas en de provincie Limburg een besluit nemen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeentes en de provincie hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2018 Adviesaanvraag
29-05-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018