3350. Verkenning aanlanding netten op zee 2030

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft verschillende opties laten verkennen om de energie aan land te brengen van de windparken die tussen 2024 en 2030 op zee zullen worden gebouwd. Het gaat om parken ten noorden van de Waddeneilanden en voor de Hollandse kust. Er is zowel gekeken naar het leggen van kabels als naar omzetten van de geproduceerde stroom in waterstof. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om te beoordelen of de selectie van kabelroutes goed is onderbouwd. Verder heeft hij gevraagd om aandachtspunten voor het vervolgtraject te benoemen.

Procedure en adviezen

Advies over de afwegingsnotitie
04-10-2018 Adviesaanvraag
11-12-2018 Advies uitgebracht
Advies afwegingsnotitie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de afwegingsnotitie
De verkenning heeft geleid tot een selectie van kansrijke routes en aansluitpunten en tot een lijst van milieurisico’s die bij het uitwerken van de concrete routes aandacht vragen. Voorbeelden zijn risico’s verbonden aan het doorkruisen van waterkeringen of van natuur- of zandwingebieden. Een aantal onrealistische opties worden op goede gronden weggestreept. De verkenning laat overtuigend zien dat de levering van de geproduceerde stroom aan het landelijke hoogspanningsnet en niet de omzetting in waterstof op dit moment de meest logische keuze is. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor een aantal factoren die verdere keuzes nog kunnen beïnvloeden, zoals de afspraken uit het komende Klimaatakkoord en de wensen van betrokken gemeenten en provincies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 11 dec 2018