3367. Bestemmingsplan Buitengebied 2018 Geldermalsen

De gemeente West Betuwe wil in het buitengebied van Geldermalsen agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Hiervoor stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-12-2018 Kennisgeving MER
21-12-2018 Ter inzage legging MER
26-03-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het plan negatieve effecten kan hebben voor kwetsbare natuur en landschap, en geuroverlast kan veroorzaken. In het plan staan daarom regels om deze effecten te beperken, bijvoorbeeld regels voor landschappelijke inpassing.
De Commissie vindt dat het rapport nog niet duidelijk maakt of agrarische bedrijven daadwerkelijk van de in het plan geboden uitbreidingsruimte gebruik kunnen maken zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging vanuit de bedrijven (ammoniak uit mest) kan namelijk negatieve effecten hebben op kwetsbare vegetaties in beschermde natuurgebieden in de omgeving (bijvoorbeeld Lingegebied en Diefdijk-Zuid). Ook ontbreekt nog informatie over de extra geurhinder die kan optreden bij uitbreiding.
De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en te wachten met het besluit over het bestemmingsplan, zodat nog met de nieuwe milieu-informatie rekening gehouden kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. H.J. Zegers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente West Betuwe

Bevoegd gezag
Gemeente West Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 11 apr 2019