3379. Ontwikkeling Buurtschap Crailo

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren willen op het voormalige defensieterrein Crailo woningen, bedrijven en nieuwe natuur realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenten besluiten over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-04-2019 Aankondiging start procedure
26-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-06-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenten willen de gebiedsontwikkeling op een integrale, duurzame en innovatieve manier aanpakken. De Commissie adviseert de doelen voor de ontwikkeling vooraf helder te formuleren, zodat getoetst kan worden of de doelen ook worden bereikt.  
Bij de ontwikkeling van de verschillende alternatieven voor de gebiedsontwikkeling is het advies specifiek in te gaan op duurzaamheid en op de beschikbare ruimte voor woningen en bedrijven. Tot slot adviseert de Commissie in het milieueffectrapport de keuze voor het voorkeursalternatief goed te onderbouwen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. B. Schepers
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GEM Crailo B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Gooise Meren
Gemeente Hilversum
Gemeente Laren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 28 apr 2020