3401. Strandeiland (IJburg 2) gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil Strandeiland ontwikkelen als onderdeel van de tweede fase IJburg. Het plan is om hier 8000 woningen en onder andere een jachthaven, een tramverbinding, een lokale afvalwaterzuiveringsinstallatie en warmte-koudeopslag te realiseren. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het hiervoor benodigde bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Amsterdam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
05-06-2019 Aankondiging start procedure
06-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport aan te geven welke varianten eerder zijn verkend en welke nu onderzocht worden voor bijvoorbeeld energieneutraliteit en een klimaatbestendige woonomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar een variant met daken met zonnepanelen en naar een variant met daken met groen. Bepaal dan hoeveel duurzame energie wordt opgewekt met de zonnepanelen en in welke mate  groen op de daken hittestress voorkomt en water bij extreme neerslag kan opvangen. Beschrijf ook hoe gemonitord gaat worden, om zo in de gaten te houden of de ambities echt gehaald worden. 
Speciale aandacht vraagt de Commissie voor de gevolgen van de ontwikkeling van Strandeiland voor nabijgelegen natuurgebieden, zoals het IJmeer en Markermeer. Door toename van bootverkeer en recreatie kunnen daar vogels verstoord worden. Ook kan de toename van wegverkeer en het gebruik van machines en schepen in de aanlegfase zorgen voor extra stikstof. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 05 dec 2019