3407. Omgevingsvisie Limburg

De provincie Limburg wil één integrale omgevingsvisie voor de toekomst van Limburg opstellen, met daarin op hoofdlijnen het beleid voor de fysieke leefomgeving. De provincie wil ook breder kijken en ingaan op bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-02-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over de omgevingsvisie adviseert de Commissie een stappenplan te gebruiken. Bepaal eerst de ambities op basis van bestaande opgaven als de energietransitie, evaluatie van bestaand beleid, en een ‘foto’ van de Limburgse leefomgeving. Vertaal de ambities vervolgens in toetsbare doelen en onderzoek welke opties er zijn om de doelen te halen. Breng daarna de samenhang tussen de opties in beeld om enkele onderscheidende alternatieven op effecten te toetsen. De ambities van de provincie kunnen spanningen over de beschikbare (milieu)ruimte opleveren en vragen om bestuurlijke keuzes. Met het doorlopen van de stappen wordt duidelijk om welke keuzes het gaat en welke milieugevolgen ze hebben.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. dr. R. During
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. M.J.F. van Pelt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 feb 2020