3407. Omgevingsvisie Limburg

De provincie Limburg wil één integrale visie voor de toekomst van Limburg opstellen, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving staan. De provincie wil ook breder kijken en ingaan op aspecten als gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. Om bij het maken van keuzes in de visie het milieubelang volwaardig mee te wegen, wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De provincie werkt nog aan de notitie over de inhoud van het milieueffectrapport. De notitie wordt eind 2019 verwacht. Zodra de Commissie de notitie ontvangt, zal zij starten aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. J.L.F.M.M. Dagevos
dhr. dr. R. During
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. M.J.F. van Pelt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D11.4 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een project voor het gebruik van niet in cultuur gebrachte gronden of semi-natuurlijke gebieden voor intensieve landbouw
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer
D43 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen als >= 8 uur p/w openstelling of een oppervlakte van >= 5 ha

Bijgewerkt op: 11 nov 2019