3409. EEW (Delfzijl), provincie Groningen

EEW-Energy-from-Waste-Group (EEW) is gevestigd op het bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl. Deze bestaat uit een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) met een daaraan gekoppelde elektriciteitsopwekking en warmteproductie (stoom). Hiervoor hoeven geen fossiele brandstoffen gebruikt te worden. EEW wil de bestaande vestiging uitbreiden met een mono-slibverbrandingsinstallatie. Voordat het college van Gedeputeerde Staten besluit over de daarvoor benodigde vergunning, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Het college heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om over de inhoud van het rapport te adviseren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EEW Energy From Waste Delfzijl B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 21 jun 2019