3409. EEW (Delfzijl), provincie Groningen

EEW Energy from Waste Delfzijl wil de bestaande afvalverbrandingsinstallatie op het industrieterrein Oosterhorn uitbreiden met een mono-slibverbrandingsinstallatie. Voordat de provincie Groningen een besluit neemt over de uitbreiding, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg de Commissie m.e.r. te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-09-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van EEW Delfzijl met een slibverbrandingsinstallatie uit te leggen waar het slib vandaan komt. Beschrijf de toenemende behoefte aan slibverbranding in Nederland en waarom juist voor deze locatie is gekozen. Breng ook de worst-case effecten op de leefomgeving en natuur in beeld door de verwerking van ontwaterd en gedroogd slib. Voor lucht en water is er mogelijk uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Het rapport moet duidelijk maken hoe die uitstoot geminimaliseerd kan worden. Mogelijk heeft de aanleg ook negatieve effecten op de Waddenzee en Eems-Dollard. Bij de aanlegfase en bij transport per vrachtwagen of schip, van en naar EEW moet ook gekeken worden naar die effecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EEW Energy From Waste Delfzijl B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 13 sep 2019