3416. Omgevingsvisie Hilversum

De gemeente Hilversum gaat een Omgevingsvisie opstellen en wil deze vaststellen voordat de Omgevingswet op 1 januari 2020 in werking treedt. De Omgevingsvisie wordt het beleid van de gemeente op het gebied van onder meer energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, wonen en werken verwoord. Voordat de gemeente besluit over de Omgevingsvisie, worden de milieugevolgen daarvan in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om te adviseren over de inhoud van dat rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-10-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hilversum

Bevoegd gezag
Gemeente Hilversum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 04 nov 2019