3417. Aardgaswinning in blok N05-A (GEMS-gebied)

ONE-Dyas B.V. wil uit aardgasveld N05-A ten noorden van Schiermonnikoog en de Rottumerplaat aardgas winnen en proefboringen uitvoeren naar nieuwe gasvelden om daaruit mogelijk ook aardgas te winnen. Het gasveld N05-A en de potentiële nieuwe gasvelden liggen deels in Duitsland.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of verminderen, bijvoorbeeld door het platform op een andere locatie te plaatsen verder weg van het nabijgelegen oesterherstelproject en/of het zuidelijk gedeelte van het natuurgebied Borkumse stenen. 
Omdat de gaswinning op ongeveer twintig kilometer van Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum plaatsvindt is het van belang om in het milieurapport te laten zien hoe zichtbaar het platform is vanaf de eilanden, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. drs. A.B.E.T. Kabel
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ONE-Dyas BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 09 okt 2019