3426. Merwe- Vierhavens (M4H)

De gemeente Rotterdam wil het gebied Merwe-Vierhavens doorontwikkelen naar een gebied waar wonen en werken in hoge mate worden gemengd. Op dit moment is Merwe-Vierhavens een stedelijk gebied grenzend aan Rotterdam waar veel havenindustrie is. Voor de doorontwikkeling naar een gemengd woon-werk gebied is het onder andere nodig dat de ontsluitingsstructuur van het gebied wordt aangepast. Voordat de gemeenteraad van Rotterdam besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. dr. J.S. van de Griendt
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 31 okt 2019