3427. MIRT Verkenning A2 Deil - 's Hertogenbosch - Vught

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de knelpunten op de A2 tussen Deil en Vught oplossen. Om de problemen op de weg op de lange termijn op te lossen wordt een structuurvisie opgesteld. Voorafgaand daaraan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd om advies over de inhoud van het op te stellen rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.J. Jonker
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 26 nov 2019