3427. MIRT-Verkenning A2 Deil - 's Hertogenbosch - Vught

De minister wil de bereikbaarheid en veiligheid op de A2 tussen Deil en Vught verbeteren en daarom de weg en de knooppunten aanpassen. De MIRT-verkenning A2 Deil-Vught gaat over langetermijnoplossingen op de weg. Deze MIRT-Verkenning is onderdeel van het bredere Programma A2 Deil-Vught. Binnen dit programma worden er ook maatregelen voor de korte en middellange termijn genomen zoals maatregelen gericht op het openbaar vervoer en een nieuwe fietsroute tussen Zaltbommel en 's Hertogenbosch. Voordat de minister besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De aanleiding voor het plan is het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid. In het gebied rondom de weg wordt al gewoond, gewerkt, gerecreëerd en liggen natuurgebieden. De Commissie adviseert om hier dieper op in te gaan in het milieueffectrapport. Dit is van belang omdat de dorpen en wijken dicht langs de weg liggen. Onderzoek daarom de huidige luchtkwaliteit en geluidsoverlast van verkeer. Zo komen mogelijke oplossingen in beeld en het maakt inzichtelijk welke gevolgen ze hebben voor leefbaarheid, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.J. Jonker
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 17 dec 2019