3428. Mestbewerkingslocaties Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten willen samen komen tot regionale afspraken over de locaties voor mestbewerkingsinstallaties, waar mest bewerkt wordt die vanaf verschillende veehouderijlocaties bijeen wordt gebracht. Hiermee willen zij bewerkstelligen dat er een weloverwogen kader komt voor het schoon en veilig bewerken van mest in Noord-Brabant. Hiervoor wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie heeft de Commissie gevraagd om te adviseren over de inhoud van het millieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-09-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-09-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-09-2019 Aankondiging start procedure

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
mw. dr.ir. M.B.A. Dijkema
dhr. dr. R. During
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema, mw. M.S. Schuerhoff MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 21 nov 2019