3429. Nationaal Waterprogramma

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt een nationaal waterprogramma op voor de periode 2022-2027. Dit programma beschrijft de hoofdlijnen van het beleid en legt doelen vast voor onder andere waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. De stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het programma voor de Noordzee vormen onderdeel van het Nationaal Waterprogramma. Voor de besluitvorming hierover wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof.dr.ir. M. Kok
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 05 nov 2019