3429. Nationaal Waterprogramma

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt een nationaal waterprogramma op voor de periode 2022-2027. Dit programma beschrijft de hoofdlijnen van het beleid en legt doelen vast voor onder andere waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. De stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het programma voor de Noordzee vormen onderdeel van het Nationaal Waterprogramma. Voor de besluitvorming hierover wordt de plan-m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-10-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof.dr.ir. M. Kok
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.2 2018: winning, wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee (territoriale zee en continentaal plat) muv 16.4 als winplaats(en) (gezamenlijk) >=500 ha of >=10.000.000 m3
D03.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding binnenvaarweg voor schepen met laadvermogen >=900 ton of als opp >=25 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D04 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven, visserijhaven of wijziging of uitbreiding laad/lospier voor schepen >= 900 ton laadvermogen of wijziging of uitbreiding opp. >=100 ha
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D12 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van kustwerken om erosie te bestrijden, van maritieme werken die de kust kunnen wijzigen door de aanleg van onder meer dijken, pieren, havenhoofden en van andere kustverdedigingswerken, muv onderhoud of herstel van d
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 05 nov 2019