3438. Bestemmingsplan Bulkenaar, gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal wil een bestemmingsplan opstellen om in plangebied Bulkenaar de vestiging van het Bravis ziekenhuis mogelijk te maken. Dit ziekenhuis komt in de plaats van twee bestaande ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Onderdeel van het plan is de ontsluiting van het gebied met de A58. De ontsluiting van de nabijgelegen wijk Tolberg is geen onderdeel van het project maar wordt als scenario meegenomen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-02-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport duidelijk te maken welke activiteiten er mogen komen en of een weg naar de naastgelegen wijk Tolberg hiervan onderdeel is. Dit bepaalt namelijk de te beschrijven milieueffecten. Ook vraagt zij om te onderbouwen waarom juist daar het nieuwe ziekenhuis komt. 

Het plangebied is veel groter dan de gewenste oppervlakte van het ziekenhuis. Het rapport moet daarom laten zien welke andere activiteiten in Bulkenaar ontwikkeld kunnen worden en welke effecten dit op de omgeving heeft, aldus de Commissie. Maak in het rapport ook helder wat de mogelijke ontsluiting van de wijk Tolberg via Bulkenaar op de A58 voor de omgeving betekent. Deze weg kan belangrijke milieueffecten hebben (bijvoorbeeld bereikbaarheid en geluid) in de wijk Tolberg. 
Daarnaast vraagt de Commissie om in het milieueffectrapport te onderbouwen hoe het milieu is meegewogen in de keuze om het nieuwe ziekenhuis in Bulkenaar te vestigen en waarom andere locaties zijn afgevallen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 11 feb 2020