3445. Waterbeheerplan Aa en Maas 2022-2027

Het waterschap Aa en Maas wil een nieuw waterbeheerplan vaststellen voor de periode 2022 tot 2027, waarin de doelen en maatregelen staan voor waterveiligheid (veilig water), waterkwantiteit (voldoende water) en waterkwaliteit (schoon water). Voordat het waterschap besluit over het waterbeheerplan worden de milieueffecten hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-03-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het waterbeheerplan adviseert de Commissie een stappenplan te gebruiken. Bepaal eerst de doelen voor het waterbeheerplan op basis van een analyse van de huidige situatie en van belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Zo zorgen klimaatverandering, energietransitie, ontwikkelingen in de landbouw en medicijnresten in het water voor nieuwe uitdagingen voor het waterbeheer. Onderzoek vervolgens verschillende opties om de doelen te halen. Het waterschap kan bijvoorbeeld zelf maatregelen nemen tegen wateroverlast, maar ook samen met gemeentes of natuurbeheerders meer ruimte voor water creëren. 
De ambities van het waterschap kunnen spanningen tussen thema’s zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit opleveren en vragen om bestuurlijke keuzes. Met het doorlopen van de stappen wordt duidelijk om welke keuzes het gaat en welke milieugevolgen ze hebben.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R.P. Moens
dhr. dr. M.J.F. van Pelt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 19 mrt 2020