3447. Lob van Gennep

De Provincie Limburg en het Waterschap Limburg willen de Lob van Gennep beschermen tegen hoog water. Om de effecten van meerdere alternatieven te kunnen vergelijken wordt een milieueffectrapport opgesteld. De Provincie heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de notitie Reikwijdte en Detailniveau, die hieraan ten grondslag ligt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
12-02-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R. Speets

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 30 mrt 2020