3460. Natura 2000 Ontwikkelopgave Buurserzand-Horsterveen

Procedure en adviezen

Toetsing
25-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-03-2020 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 17 mrt 2020