3464. Pluimveehouderij De Groot, Kiel-Windeweer

Maatschap De Groot wil een deel van haar pluimveehouderij in Kiel-Windeweer herbouwen, nadat in 2019 twee stallen door brand zijn verwoest. Het bedrijf wil vier nieuwe stallen bouwen. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-04-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Met de nieuwe stallen neemt de totale staloppervlakte toe tot circa 19.000 m2. Dit betekent meer ruimte per dier, want het aantal dieren op het bedrijf blijft gelijk. De bedrijfsvoering met de nieuwe stallen wordt daarmee anders dan voor de brand. Voor de omgeving is het belangrijk om te weten of dit invloed heeft op onder meer de luchtkwaliteit, geur- en geluidhinder. Vergelijk daarom in het milieueffectrapport de effecten van de nieuwe stallen met de situatie van voor de brand. Dit laat goed zien wat er feitelijk gaat veranderen, aldus de Commissie. Ook wordt bij de nieuwe stallen rekening gehouden met een overdekte uitloop die in de toekomst gebouwd kan worden. Deze toevoeging wordt alvast in de vergunningaanvraag opgenomen. De Commissie adviseert om in het rapport ook de effecten van de stallen met overdekte uitloop te onderzoeken. Op deze manier komen de effecten voor de korte en lange termijn in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. W. Foppen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap De Groot

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 02 jul 2020