3480. Regionaal Programma Water en Bodem

De provincie Noord-Brabant wil een nieuw regionaal waterprogramma opstellen waarin het bodem beleid is geïntegreerd. Met het Regionaal programma water en bodem 2022-2027 worden de strategische doelen vastgelegd. Voordat de provincie Noord-Brabant een besluit neemt over het regionaal Programma Water en bodem worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. dr. H. Goosen
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 07 jul 2020