3480. Regionaal Programma Water en Bodem

Met het Regionaal Programma Water en Bodem wil de provincie Noord-Brabant zorgen voor een klimaatrobuust water- en bodemsysteem in 2050. Voordat de provincie besluit over het programma worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-09-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert stapsgewijs te werken. Kijk daarbij ook naar de samenhang met andere plannen en beleid, zoals landbouw en natuur. Het vergelijken van de huidige situatie met het toekomstbeeld brengt mogelijke knelpunten in beeld en laat zien welke onderwerpen en gebieden prioriteit moeten krijgen. Door deze vervolgens te vertalen naar concrete doelen wordt duidelijk waar de provincie zich de komende jaren op moet richten. 

Het resultaat van de verschillende stappen biedt houvast bij het onderzoeken van mogelijke maatregelen en het beoordelen van de effecten daarvan. Het milieueffectrapport is zo een goed hulpmiddel om te kunnen komen tot een klimaatrobuust Brabant.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. dr. H. Goosen
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 07 sep 2020