3483. Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord

De RES-regio Noord-Holland Noord neemt deel aan de landelijke pilot 'RES en m.e.r.' . Dit doen zij samen met een aantal andere RES-regio’s, het NP-RES en de Commissie. Omdat de RES een nieuw instrument is in het ruimtelijk beleid, willen de RES-regio’s in de pilot ervaring opdoen met ‘hoe om te gaan met een MER, MER-onderdelen of anders milieuweging in het RES-proces’. De regio NHN heeft de Commissie gevraagd terug te kijken naar de kwaliteit van de milieu-informatie die er nu bij de concept-RES ligt, en vooruit te kijken, wat is er nog nodig aan milieu-informatie in vervolgfases richting de RES 1.0 en latere omgevingsbesluiten?

Procedure en adviezen

Overig advies
11-06-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie werkt op dit moment aan haar advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep RES Noord-Holland Noord

Bevoegd gezag
Stuurgroep RES Noord-Holland Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 25 jun 2020