3484. Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid

De RES-regio Noord-Holland Zuid (NHZ) neemt deel aan de landelijke pilot 'RES en m.e.r.' . Dit doen zij samen met een aantal andere RES-regio’s, het NP-RES en de Commissie m.e.r. Gezien de Regionale Energiestrategie een nieuw instrument is in het ruimtelijk beleid willen de RES-regio’s in de pilot ervaring opdoen met ‘hoe om te gaan met MER, MER-onderdelen en milieuweging in het RES-proces’. De NHZ-regio heeft de Commissie gevraagd te kijken naar de kwaliteit van de milieu-informatie die er nu bij de concept-RES ligt, en om vooruit te kijken: wat is er nog nodig aan milieu-informatie in vervolgfases richting de RES 1.0 en latere omgevingsbesluiten?

Procedure en adviezen

Overig advies
11-06-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie werkt op dit moment aan haar advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Stuurgroep RES Noord-Holland Zuid

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 25 jun 2020