3485. Advanced Methanol Amsterdam B.V.

Advanced Methanol Amsterdam B.V. wil in het Amsterdams westelijk havengebied een fabriek realiseren voor de productie van methanol uit pellets door middel van vergassingstechnologie. De fabriek zal jaarlijks circa 85.000 ton methanol produceren wat voornamelijk zal worden ingezet voor bijmening in brandstof. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over het project worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. G.C. Bergsma
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. J.A. Huizer

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.W.J.A. van Gool
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Advanced Methanol Amsterdam B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 17 jul 2020