3146. Viking Link (Hoogspanningsverbinding tussen Engeland en Denemarken)

De ‘Viking Link’ hoogspanningskabel, met een capaciteit van 1.400 MW en een lengte van meer dan 600 km, moet vanaf 2022 de uitwisseling van elektriciteit tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken. Omdat het voorgestelde tracé de Nederlandse Exclusieve Economische Zone doorkruist, zijn ook vergunningen van de Nederlandse overheid vereist. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

04-07-2016 Adviesaanvraag

20-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

11-09-2017 Adviesaanvraag

29-11-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

01-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport besteedt aandacht aan alle belangrijke effecten die optreden bij de aanleg in de zeebodem, het gebruik en de eventuele verwijdering van de kabel. Mogelijke schade aan de natuur is het belangrijkste aandachtspunt. Die zal vooral optreden bij het aanleggen van de kabel, bijvoorbeeld omdat het apparaat dat de sleuf maakt waarin de kabel komt, het aanwezige leven aantast of verstoort. Het rapport beschrijft maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te beperken. Op twee punten ontbreekt nog essentiële informatie. In de eerste plaats is de mate waarin het sediment zich verspreidt als de kabel bij de Klaverbank wordt ingegraven, onvoldoende onderbouwd. Daarnaast zijn de gevolgen van het project voor de Noordkromp niet beschreven. De Noordkromp is een bedreigde schelpdiersoort die op grond van internationale afspraken beschermd dient te worden. De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te vullen. De minister heeft aangegeven het advies over te nemen.


Advies Reikwijdte en detailniveau
De kabel zal in de zeebodem worden begraven. Daarbij kunnen verschillende technieken worden aangewend. Het rapport moet deze alternatieve technieken goed tegen elkaar afwegen en de mogelijkheden onderzoeken om het project vanuit milieuoogpunt te optimaliseren. De Commissie vraagt in haar advies bijzondere aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de beschermde natuurgebieden ‘Klaverbank’, ‘Doggersbank’ en ‘Centrale Oestergronden’, die dicht bij het kabeltracé liggen of erdoor worden doorkruist, en voor effecten op kwetsbare soorten zoals Noordkromp (een langlevend schelpdier) en Bruinvis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. J.A. Wiersma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Energinet.dk
National Grid Viking Link Limited

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bijgewerkt op: 04 dec 2017