3151. Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2

De gemeente Rotterdam wil het bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 actualiseren. Met het nieuwe plan wil de gemeente voor een derde deel nieuwe en flexibele ontwikkelingen mogelijk maken. Het aandeel chemie en containeroverslag zal afnemen en het aandeel voor opslag en verwerking van biomassa, voor maritieme industrie en dienstverlening, en de overslag van breakbulk neemt toe. Het nieuwe plan wil ook grotere windturbines mogelijk maken. In een milieueffectrapport zijn de effecten van het nieuwe plan onderzocht en vergeleken met het vigerende bestemmingsplan. De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om de inhoud en kwaliteit van het concept-rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

29-11-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

20-07-2017 Adviesaanvraag

13-09-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

13-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De milieueffecten van het oude en nieuwe plan zijn uitgebreid beschreven. Het rapport onderbouwt met goede informatie dat de effecten van het nieuwe plan op één punt afwijken van het huidige bestemmingsplan. Het nieuwe plan blijkt de verkeersknelpunten op de verbindingen met Voorne-Putten en vooral op de N218 te vergroten, ook al is het aandeel van het direct aan Maasvlakte 2 gebonden verkeer daarin klein. 
Het rapport onderbouwt echter nog onvoldoende of het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en over water zonder risico kan plaatsvinden. Ook het voortbestaan van de populatie kleine mantelmeeuwen in het havengebied, die van landelijke betekenis is, vraagt meer aandacht. Want of er bij volledige invulling van Maasvlakte 2 voldoende geschikte locaties zullen zijn waar de kleine mantelmeeuw kan broeden, wordt nog voldoende aannemelijk gemaakt. De Commissie adviseert om over beide onderwerpen aanvullende informatie te geven. De gemeente Rotterdam neemt dit advies over.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert om de ambities rond duurzaamheid te beschrijven en daarbij ook hoe die ambities ingevuld kunnen worden en welke milieuvoordelen dit zal opleveren.
Over de windturbines adviseert zij varianten te beschrijven met daarbij de milieugevolgen en de maatregelen om eventuele effecten te verminderen. De Commissie adviseert daarnaast in het milieueffectrapport de effecten op natuur te beschrijven, inclusief mogelijke maatregelen om effecten te verkleinen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. P.A. Kroeze
mw. ir. M.L. Verspui
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam NV

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 28 nov 2017