3198. Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is op weg naar een nieuwe Brabantse omgevingsvisie. Samen met andere partijen is gewerkt aan de onderzoeksopdracht voor een milieueffectrapport voor deze visie. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd hierover.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-01-2017 Adviesaanvraag

01-02-2017 Datum kennisgeving

16-05-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

25-09-2017 Adviesaanvraag

12-12-2017 Advies uitgebracht

Tussentijds advies

Tussentijdse toetsing 2

14-02-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
De Provincie werkt momenteel aan de Omgevingsvisie en betrekt daarbij externe partijen, belangengroepen en overheden. Parallel aan dit proces van de omgevingsvisie wordt het MER opgesteld. Gestart is met het beoordelingskader om de milieueffecten van de visie te kunnen toetsen. De Commissie constateert dat Brabant daarmee een goede start heeft gemaakt met de Omgevingsvisie en de m.e.r. De provincie heeft de Commissie gevraagd om tussentijds met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van de visie en het MER. Op basis van dit gesprek adviseert de Commissie voor de verdere uitwerking:

  • De 4e focus opgave ‘Brabant, vernieuwt samen’ ook voor het m.e.r.-proces op te pakken door het m.e.r. verder te integreren met de Omgevingsvisie en het participatieproces;
  • De inhoudelijke focusopgaven nader te concretiseren, op basis van opgaven die zijn opgehaald;
  • Het op Telos gebaseerde beoordelingskader verder uit te werken gericht op de opgaven uit de Omgevingsvisie.

Zie het advies voor een verdere toelichting.

Advies onderzoeksopdracht*
De provincie beschrijft de tot nu toe verzamelde doelen, ideeën, wensen en ambities. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de doelen zo duidelijk en concreet mogelijk te beschrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energie en gezondheid. In het milieueffectrapport wil de provincie ook verschillende alternatieven uitwerken. De Commissie adviseert de alternatieven zo te kiezen dat ze duidelijk van elkaar verschillen. Zoek daarbij enerzijds onderwerpen die elkaar versterken, zoals gezondheid en de aanleg van fietspaden en anderzijds onderwerpen die juist strijdig met elkaar zijn, zoals gezondheid en veehouderij. Zo ontstaan verschillende alternatieven die helpen bij het maken van heldere keuzes en het realiseren van de doelen.

* Dit is de notitie reikwijdte en detailniveau, zoals dat wettelijk wordt genoemd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. W. Korver
dhr. drs. R.A.M. van Woerden
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018