3219. Windpark Bommelerwaard-A2

De vereniging windpark Bommelerwaard-A2 wil een windpark realiseren en heeft daartoe een verzoek ingediend bij de gemeente Zaltbommel. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft besloten om geen planologische medewerking aan het project te verlenen. De vereniging heeft daarom een verzoek tot vaststelling van een inpassingsplan bij de provincie Gelderland ingediend. De provincie is de procedure voor het vaststellen van een inpassingsplan gestart. Voor het besluit over het inpassingsplan en de benodigde vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld. In de notitie reikwijdte en detailniveau wordt beschreven wat onderzocht gaat worden in dit rapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd een advies te geven over de notitie en de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-03-2017 Adviesaanvraag

02-05-2017 Datum kennisgeving

07-07-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-01-2018 Adviesaanvraag

08-02-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De keuze voor de locatie voor het windpark moet goed onderbouwd worden in het milieueffectrapport. De locatie is namelijk eerder onderzocht voor de Windvisie (2009) van de provincie en scoorde toen ongunstig op veiligheid en leefomgeving. De mogelijkheid om maatregelen te nemen om deze effecten te voorkomen én het lokale draagvlak waren toen de reden om voor deze locatie te kiezen. Het milieueffectrapport moet duidelijk maken hoe de Bommelerwaard/A2 locatie nu scoort op deze punten. De locatie kent beperkingen, zo liggen er een gasleiding, de A2 en een treinspoor en staan er woningen. De windturbines mogen hier niet te dichtbij staan. De Commissie vindt dat de ruimte die er nog wel is, benut moet worden om een goede opstelling te maken. De Commissie adviseert daarom niet alleen de oostelijke locatie te onderzoeken, maar ook de mogelijkheden voor de plaatsing van de windturbines aan de westkant te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 12 feb 2018