2684. Bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

De gemeente Moerdijk wil het bestaande type bedrijvigheid vastleggen en een kader scheppen voor verdere ontwikkeling van (industriële) bedrijvigheid en het oprichten van een energiecentrale en windturbines.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-05-2012 Datum kennisgeving

01-06-2012 Adviesaanvraag

19-07-2012 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

19-06-2017 Adviesaanvraag

28-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving en concretisering van de verschillende ambities met het bedrijventerrein, waaronder het maximaal kunnen benutten van het terrein voor zware bedrijvigheid en het realiseren van een duurzame inrichting en een gezonde en veilige leefomgeving voor omwonenden.
  • Een beschrijving van de huidige feitelijke situatie, de autonome ontwikkeling en de beschikbare milieugebruiksruimte, met specifiek aandacht voor lucht, geluid, geur, externe veiligheid en natuur.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu (in ieder geval lucht, geluid, geur, externe veiligheid, landschap en natuur) en de volksgezondheid van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan (inclusief afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) maximaal mogelijk maakt.
  • Een Passende beoordeling waarin de gevolgen zijn beschreven voor de Natura 2000-gebieden die door het voornemen beïnvloed kunnen worden.
  • De mate waarin de verschillende ambities gerealiseerd (kunnen) worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Moerdijk

Bevoegd gezag
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.1 2011: olieraffinage
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten
D11.3 2011: industrieterrein
D22.1 2011: electriciteit en stoomproductie
D22.2 2011: windturbinepark
D04 2011: haven/pier

 

Bijgewerkt op: 01 aug 2017