3090. Net op zee Hollandse Kust (Zuid)

TenneT wil toekomstige offshore windparken in het windenergiegebied Hollandse kust Zuid (ter hoogte van Den Haag) aansluiten op het elektriciteitsnet. Om deze parken aan te sluiten is een transmissiestation op zee nodig, een elektriciteitskabel naar het vaste land en aansluiting op het hoogspanningsnet. De ministers van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu besluiten binnenkort over het hiervoor benodigde inpassingsplan en diverse vergunningen. Voorafgaand worden de milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport.
 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

16-11-2015 Adviesaanvraag

28-01-2016 Datum kennisgeving

11-04-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

01-07-2016 Adviesaanvraag

15-09-2016 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

24-08-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.


Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport beschrijft drie kabeltracés voor de aansluiting van de offshore windparken op het elektriciteitsnet op het vaste land. Twee tracés landen aan bij de Maasvlakte en het derde tracé ten zuiden van Kijkduin. Het derde tracé loopt vervolgens ondergronds naar Wateringen. Het rapport geeft een goed overzicht van de milieuverschillen tussen de tracés en van de mogelijkheden om effecten op natuur en archeologie te voorkomen of te beperken. De Commissie m.e.r. vindt dat de ministers met de informatie in het rapport goed
onderbouwde milieuafwegingen over het voorkeurstracé kunnen maken.


Advies Reikwijdte en detailniveau
De ministers en TenneT hebben drie realistische tracés ontworpen voor de aansluiting van de offshore windparken op het hoogspanningsnetwerk op het vasteland. Twee tracés landen aan bij de Maasvlakte. Het derde tracé ten zuiden van Kijkduin. Dit tracé loopt vervolgens geheel ondergronds naar Wateringen. De Commissie vindt dat dit een goede basis is voor het op te stellen milieueffectrapport.

Wanneer de toekomstige kabels op zee en/of bij het aanlandingspunt te diep onder het zand komen te liggen, dan wel bloot komen te liggen, kunnen herstelwerkzaamheden nodig zijn. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor de risico’s van dat herstel voor de natuur en voor de leveringszekerheid van groene energie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D24.1/2 2011: hoogspanningsleiding
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 06 okt 2017