3106. Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier

De provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest willen samen met betrokken partijen natuur ontwikkelen en waterbergingsgebieden inrichten in het Zuidelijk Westerkwartier in zuidwest-Groningen. Tegelijkertijd zullen maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid worden getroffen. Voor deze ontwikkelingen wordt een Provinciaal Inpassingsplan (voor de gemeenten Leek en Marum) en mogelijk in een later stadium een herziening van een bestemmingsplan (voor de gemeente Grootegast) opgesteld. Vanwege mogelijke m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Groningen treedt op als coördinerend bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

21-09-2016 Adviesaanvraag

29-09-2016 Datum kennisgeving

14-12-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

18-10-2017 Adviesaanvraag

10-01-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het rapport zullen de milieueffecten beschreven worden van een alternatief dat voortkomt uit het gebiedsproces met diverse betrokkenen. De Commissie adviseert om in het rapport ook een alternatief waarin natuur en een alternatief waarin waterberging centraal staat te onderzoeken. Zo wordt duidelijk hoe het plan geoptimaliseerd kan worden voor natuurontwikkeling en voor waterberging en welke positieve en negatieve milieueffecten voor natuur, waterkwantiteit en waterkwaliteit, landschap en cultuurhistorie deze alternatieven tot gevolg hebben ten opzichte van het alternatief dat voortkomt uit het gebiedsproces.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 12 jan 2018