3123. Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen wil een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen opstellen. De gemeente wil duurzaam investeren in behoud van (sommige) legakkers en de zandeilanden in de plassen door in het nieuwe plan ruimte voor recreatie te bieden. Omdat de gemeente hecht aan een zorgvuldig proces onderzoekt ze op vrijwillige basis in een milieueffectrapport de balans tussen nieuwe ontwikkelingen en het behoud van de bestaande kernkwaliteiten. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-08-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

01-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
De planvorming is zeer zorgvuldig opgezet door intensief overleg met stakeholders en het vrijwillig opstellen van een milieueffectrapport.De Commissie adviseert in het rapport de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het plassengebied te beschrijven, ook ten opzichte van andere plassengebieden. Op basis daarvan kan de ontwikkelingsruimte voor recreatie in het gebied worden bepaald. Deze ontwikkelruimte  kan worden vertaald in randvoorwaarden en criteria voor het toestaan van recreatieve ontwikkelingen in het plassengebied.Tot slot is van belang aan te geven welke legakkers en zandeilanden van strategisch belang zijn om afslag van legakkers te voorkomen of bijzondere oevermilieus mogelijk te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Ronde Venen

Bevoegd gezag
Gemeente De Ronde Venen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Bijgewerkt op: 02 nov 2017