3149. Varkenshouderij Lungendonk 18, gemeente Someren

VOF Heuvel Lierop wil de voormalige varkenshouderij annex mestverwerkingsbedrijf in Lierop, gemeente Someren vervangen door een nieuwe varkenshouderij met 4.296 zeugen, 840 opfokzeugen en 22.040 gespeende biggen. Hiervoor is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Voordat burgemeester en wethouders besluiten over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-07-2016 Adviesaanvraag

18-10-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

15-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Advies Reikwijdte en Detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport in te gaan op alternatieven voor luchtwassystemen in de beide bedrijfsuitvoeringen die door initiatiefnemer zijn beschreven. Daarnaast adviseert de Commissie in het rapport aan te geven wat de gevolgen zijn van de sloop van stallen en de herinrichting van het erf voor de ter plaatse mogelijk aanwezige te beschermen planten- en diersoorten. In het rapport zou volgens de Commissie ook moeten worden ingegaan op de totale geurbelasting die het bedrijf samen met andere veehouderijen in de omgeving veroorzaakt. Het rapport biedt hierdoor straks een goede milieubasis waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de omgevingsvergunning

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. J.H. Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Heuvel Lierop

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 19 jan 2018