3158. Hartel terminal, Maasvlakte - Rotterdam

HES International B.V. wil de nieuwe Hartel terminal bouwen en exploiteren in de Mississippihaven op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam legt de kades aan. De nieuwe terminal maakt de opslag van 1,2 miljoen m3 aan olieproducten mogelijk. Voor het besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

21-12-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

23-05-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het rapport ook een technisch alternatief te beschrijven waarbij zo min mogelijk verontreinigende stoffen vanuit de terminal in de lucht terechtkomen. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig uit de olieopslag maar ook om luchtverontreiniging door afgemeerde zeeschepen. Hiermee wordt duidelijk wat technisch mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. DCMR Milieudienst Rijnmond kan daar dan bij de vergunningverlening desgewenst rekening mee houden. De aanleg van de kades en de milieueffecten daarvan moeten ook in rapport worden beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. H. van Niekerk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HES International B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 19 jul 2017