3191. Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland wil een goede omgevingskwaliteit in haar buitengebied en tegelijkertijd ruimte bieden voor groei van agrarische bedrijven en toerisme. Hiervoor wordt een Omgevingsplan opgesteld. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen van het plan in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-03-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

20-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het buitengebied in de gemeente Steenwijkerland bestaat uit grootschalige natuurgebieden zoals de Weerribben & Wieden, maar ook uit gebieden met veel agrarische bedrijven. De Commissie adviseert in het rapport de ambities van de gemeente per gebied concreet te maken. Denk aan het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid van sommige delen van het buitengebied, het voorkomen van geuroverlast vanuit agrarische bedrijven en het tegengaan van verstoring in natuurgebieden.
In het rapport kunnen de effecten van strengere of minder strenge regels voor nieuwe ontwikkelingen, zoals agrarische bedrijven en toerisme, worden onderzocht. Hiermee wordt duidelijk op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Met een monitoringsprogramma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. R. During

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenwijkerland

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Bijgewerkt op: 24 jul 2017