3206. 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Europese Nitraatrichtlijn heeft als doel de waterkwaliteit te beschermen door te voorkomen dat mest- en meststoffengebruik het grond- en oppervlaktewater verontreinigen en door goede landbouwpraktijken (‘best practices’) te stimuleren. Om aan de doelstellingen van deze richtlijn te voldoen, wordt iedere vier jaar een actieprogramma met het rijksbeleid opgesteld.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een zesde actieprogramma (2018-2022) vaststellen. Dit zesde actieprogramma moet voldoende basis bieden om de bestaande toestemming voor afwijking (derogatie) van de gebruiksnorm van 170 kilogram per hectare voor stikstof 10 uit dierlijke mest te behouden.

In opdracht van het ministerie is een milieueffectrapport opgesteld waarin de milieueffecten ten opzichte van het vijfde actieprogramma zijn beschreven.

Procedure en adviezen

Toetsing

26-06-2017 Adviesaanvraag

12-10-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. dr.ing. J.W. Erisman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bijgewerkt op: 20 nov 2017