3224. Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is in 2006 aangewezen als zogenaamde concentratielocatie voor windenergie door de Provincie Zeeland. E-Connection Project wil de beschikbare ruimte binnen de concentratielocatie zo optimaal mogelijk benutten. Eerst van 80 MW in de bestaande situatie naar 130 MW in 2020 en door verdere optimalisatie van de bestaande windturbines in de jaren daarna tot circa 140 MW in 2027.

 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

18-04-2017 Adviesaanvraag

26-04-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E-Connection Project B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Veere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Bijgewerkt op: 23 jun 2017