3224. Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Om de ruimte op de Oosterscheldekering optimaal te benutten voor windenergie moeten bestemmingsplannen aangepast worden en zijn vergunningen nodig. De optimalisatie bestaat uit het plaatsen van nieuwe turbines en vervanging van bestaande door turbines met een groter vermogen. Voordat de gemeenten Veere en Noord-Beveland hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Noord-Beveland heeft aan de Commissie laten weten zij op basis van de resultaten van het milieueffectrapport zullen besluiten of zij instemmen met verdere procedures voor windturbines in deelproject ‘Jacobahaven’. De gemeenten hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

18-04-2017 Adviesaanvraag

26-04-2017 Datum kennisgeving

05-07-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport om de milieueffecten (natuur, landschap en dijkveiligheid) van de aanlegfase en van de gebruiksfases in 2020 en 2027 apart in beeld te brengen, omdat de effecten per fase verschillen. De Commissie adviseert het rapport te gebruiken om de milieueffecten in beeld te brengen van alle nieuwe en bestaande windparken op de Oosterscheldekering die geoptimaliseerd worden, zodat een compleet milieubeeld ontstaat. Om deze reden adviseert zij ook deelproject ‘windpark Roggeplaat West’ in de gemeente Schouwen-Duiveland integraal in het onderzoek mee te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E-Connection Project B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Veere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Bijgewerkt op: 09 feb 2018