3258. Windplan Groen, Flevoland

De Vereniging Windkoepel Groen wil in Oost-Flevoland circa 600 windturbines vervangen door circa 300 windturbines met meer vermogen. Het doel van het windplan is om ondermeer met minder windturbines meer energie te produceren. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en een omgevingsvergunning worden verleend. Voordat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

25-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windkoepel Groen

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Bijgewerkt op: 06 nov 2017