3271. Gebiedsontwikkeling Leegveld

De provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas willen samen met andere partijen de Gebiedsontwikkeling Leegveld uitvoeren, om zo het hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel te herstellen en te behouden. Hiervoor moeten bijvoorbeeld waterpeilen worden verhoogd en kades aangelegd.Voordat de provincie besluit over het Provinciaal Inpassingsplan en het Projectplan Waterwet worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

27-11-2017 Adviesaanvraag

15-02-2018 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gebiedsontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. Er is al veel onderzoek gedaan naar de beste maatregelen om het hoogveen te ontwikkelen en wateroverlast in de omgeving te beperken. Daarom worden in het milieueffectrapport geen andere oplossingen meer onderzocht. De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk aan te geven welke stappen in het voortraject zijn doorlopen en de eerder gemaakte keuzes te onderbouwen. Verder is van belang dat het rapport duidelijk maakt in hoeverre de doelen voor het hoogveenherstel worden gehaald en negatieve effecten in de omgeving, zoals wateroverlast of waterverontreiniging, kunnen worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. dr. J. Groen
dhr. drs. M.A. Kooiman

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 15 feb 2018