Thema Luchtkwaliteit

Veelgestelde vragen

Wat is het detailniveau van informatie bij project-m.e.r.?

Uit jurisprudentie blijkt dat in situaties met achtergrondconcentraties ruim onder de grenswaarden en een (zeer) beperkte toename van de luchtconcentratie door het initiatief, er geen berekening nodig is.

In situaties met achtergrondconcentraties ruim onder de grenswaarden, waarbij toch een aanzienlijke verslechtering van de luchtkwaliteit zal optreden zonder dat grenswaarden worden overschreden, adviseert de Commissie de verslechtering met een berekening inzichtelijk te maken.

Als de grenswaarden worden overschreden, voer dan een berekening uit. Voldoe hierbij aan de eisen die zijn gesteld in de Ministeriële regling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Wat is het detailniveau van informatie bij plan-m.e.r.?

Bij plan-m.e.r. volstaat een kwalitatieve bespreking van het aspect luchtkwaliteit als:
  • op basis van een gemotiveerd deskundigenoordeel wordt beargumenteerd dat aan de eisen van de Wet milieubeheer kan worden voldaan, én
  • er bij een huidige goede luchtkwaliteit geen sprake is van een ernstige verslechtering van de luchtkwaliteit, én
  • de luchtkwaliteit geen rol speelt bij de afweging tussen alternatieven, én
  • het plan geen concrete beleidsbeslissing bevat.

In alle andere gevallen is een kwantitatieve bespreking nodig aan de hand van de resultaten van een rekenmodel.