Natuurherstel vraagt om scherpere keuzes

Persbericht | 20 mei 2020

Gebruik de ervaring in lopende natuurherstelprojecten bij de besteding van de 5 miljard die minister Schouten voor natuur ter beschikking stelt, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Goed dat het belang van natuurherstel wordt gezien en dat de minister daar geld voor vrijmaakt. Natuurherstel blijkt nu al een uitdaging en klimaatverandering en bodemdaling maken het nog moeilijker om natuurdoelen te halen. De Commissie geeft de minister in overweging hier rekening mee te houden. 

Minister Schouten investeert 5 miljard euro om de stikstofschade in Nederlandse natuurgebieden terug te dringen. 300 miljoen daarvan is jaarlijks bestemd voor herstel van Natura 2000-gebieden en 200 miljoen per jaar voor het beperken van toekomstige stikstofuitstoot door de landbouw, industrie en de lucht- en scheepvaart. Met deze investering moet de hoeveelheid stikstof in 2030 zijn teruggedrongen.

De Commissie ziet als onafhankelijk toetsingsorgaan veel lokale en regionale projecten gericht op herstel van natuurgebieden langskomen. Het valt daarbij op dat het al een uitdaging is om de bestaande natuur te behouden, terwijl in veel gevallen de natuur juist moet worden verbeterd. Dit zal niet lukken met alleen ‘eenvoudig’ natuurherstel. Daarvoor is het ook nodig om stikstofemissie aan de bron te verminderen en de waterhuishouding rondom de natuurgebieden te wijzigen. De waterhuishouding in omliggende landbouwgebieden heeft grote invloed op de natuurgebieden. Daarnaast geldt dat de aanwezige grote stikstofbronnen in de nabijheid van veel natuurgebieden, die voor advies bij de Commissie langs zijn geweest, het nagenoeg onmogelijk maken om natuurdoelen op termijn te halen. Dit betekent dat fundamentele bronmaatregelen nodig zijn en inzicht in lokale omstandigheden per gebied.

Ook constateert de Commissie dat de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling het in de toekomst moeilijker maken om natuurdoelen te halen. De afgelopen zomers waren zo droog dat kwetsbare natuur verder onder druk is komen te staan. De verwachting is dat periodes van extreme droogte en hevige neerslag vaker zullen voorkomen.

Persbericht