1001. Inrichting zuidelijke Lekuiterwaarden

Om – in het kader van Ruimte voor de Rivier – een duurzame oplossing tegen overstromingen te ontwikkelen en om de ontwikkeling van nieuwe natuur te bevorderen is het voornemen ontwikkeld om meer dan 100 ha in de zuidelijke uiterwaarden van de Lek te ontkleien op het traject Nieuwpoort – Everdingen. De gewonnen klei zou moeten worden aangewend voor de dijkversterkingen van de trajecten Zederik (Tienhoven – Lexmond), Hagestein – Everdingen en de Diefdijk (Leerdam – Everdingen).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-1999 Datum kennisgeving
14-01-1999 Ter inzage legging van de informatie
23-03-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
20-07-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-09-2000 Kennisgeving MER
06-09-2000 Ter inzage legging MER
28-11-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is tegelijk met de MER’en voor de Dijkversterking Hagestein – Everdingen (project 841) en de Dijversterking Zederik (project 767))ter visie gelegd. In haar toetsingsadvies voor de drie MER’en constateert de Commissie dat met de drie MER’en een goed, samenhangend beeld is ontstaan van de mogelijke alternatieven en hun milieueffecten. Het MER zuidelijke Lekuiterwaarden biedt voldoende informatie voor de besluitvorming. Geadviseerd wordt om, gezien het grote volume specie en de mogelijke verontreinigingen, tijdig, voor de start van de uitvoering aan te geven hoe met deze specie wordt omgegaan. Daarnaast adviseert de Commissie om de wijze van (agrarisch) natuurbeheer in de uiterwaarden bij de besluitvorming vast te leggen.

In het besluit van april 2001 zijn beide adviezen over genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
drs. Marinus Kooiman
dr. Hans Sprangers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018