1006. Omleiding N303 / aansluiting Putten

Provinciale Staten van Gelderland hebben het voornemen om de N303 ten zuiden van Putten om te leggen en door te trekken naar de A28 via de aansluiting ‘strand Nulde'. Mogelijk dat de omleiding rond Putten en de aansluiting op de A28 in de tijd gescheiden van elkaar worden gerealiseerd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-1999 Datum kennisgeving
20-01-1999 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1999 Advies uitgebracht
Startnotitie 2004
Richtlijnen a
27-05-2004 Datum kennisgeving
27-05-2004 Ter inzage legging van de informatie
07-07-2004 Advies uitgebracht
Tweede advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vroeg de Commissie speciale aandacht voor: 

het onderscheiden van de verschillende knelpunten in de verkeers- en leefbaarheidssituatie die door het initiatief opgelost dienen te worden;

de uitwerking van een volwaardig (nulplus-)alternatief, waarbij gebruik gemaakt wordt van opgewaardeerde wegen gecombineerd met enkele nieuwe wegvakken;

de effecten op landschap, geluid en veiligheid.

In de richtlijnen wordt het uitwerken van een nulplusalternatief voor het gebied ten zuiden van Putten niet als een reëel alternatief aangemerkt. Voor het gebied tussen de N798 en Nulde wordt het nulplusalternatief wel als een reëel alternatief aangemerkt. Op basis van het advies is besloten om voor dit gebied naast het tracé uit de startnotitie een tweede tracéalternatief uit te werken.

 

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie speciale aandacht voor:

  • onderbouwing alternatieven en ontwikkeling meest milieuvriendelijk alternatief;
  • samenvatting.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ing. Peter de Graaf
ir. Joep Lax
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018