1023. Inrichting uiterwaarden en aanpassing veerdammen bij Lexkesveer

Het voornemen betreft de aanpassing van de veerdammen bij Lexkesveer en verlaging van de aanliggende uiterwaarden, ten behoeve van het creëren van ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling. Deze activiteiten gaan gepaard met grootschalige ontgrondingen (>100 ha) en de mogelijke inrichting van een definitieve opslagplaats voor vrijkomende verontreinigde grond (>500.000 m3).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-05-1999 Datum kennisgeving
31-05-1999 Ter inzage legging van de informatie
27-07-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Bij de eerste bekendmaking van de startnotitie heeft de provincie niet vermeld dat er ook een vergunning ingevolge de wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd moet worden voor dit voornemen. Dit is gecorrigeerd in een tweede bekendmaking. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
ir. Casper van der Giessen
drs. Marinus Kooiman
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007