1038. Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

De Minister van VROM wil een Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) vaststellen met daarin het beleid voor de gehele verwijderingsketen van het merendeel van de afvalstoffen voor de periode 2002 - 2006, met een doorkijk tot 2012. In het LAP worden de eerdere plannen voor gevaarlijke (MJP-GA-II) en niet-gevaarlijke afvalstoffen (TJP.A) geïntegreerd in één landelijk afvalbeheersplan. Het LAP bestaat uit een algemeen beleidskader, sectorplannen en capaciteitsplannen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-08-1999 Datum kennisgeving
02-08-1999 Ter inzage legging van de informatie
26-10-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-01-2002 Kennisgeving MER
28-01-2002 Ter inzage legging MER
03-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Conform de regels in het Besluit m.e.r. 1994 wordt voor bepaalde onderdelen van het LAP een MER worden opgesteld. Het gaat hierbij om de onderbouwing van minimumstandaards voor de methode van verwijdering per afvalstroom in de sectorplannen. Voorts wordt op vrijwillige basis een MER opgesteld voor de onderbouwing van de capaciteitsplanning voor verbranden.

In het MER is de vergelijking van alternatieven uitgevoerd door middel van de LCA-methode. De Commissie geeft in haar advies aan een aantal onvolkomenheden in de LCA te hebben aangetroffen. Omdat het abstractieniveau van het LAP hoger is dan dat van het MER en de minimumstandaards ruim gekozen zijn, hebben deze onvolkomenheden op een enkel geval na geen implicaties voor de besluitvorming rondom het LAP. In de situatie waar initiatiefnemers willen afwijken van de minimumstandaard en middels een LCA moeten aantonen dat hun initiatief gelijkwaardig is aan de minimumstandaard, kunnen de onvolkomenheden van groter belang zijn. Daarom bespreekt de Commissie in haar advies op algemeen LCA-niveau en per afvalstroom de door haar aangetroffen onjuistheden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
dr. Aurich
drs. Blonk
drs. Harry Boer
ir. Boonzaaijer
ir. Geert Cuperus
drs. Epema-Brugman
dr. ir. Guinée
drs. van Halen
ir. Huub Stassen
dr. Arnold Tukker
dr. Wrisberg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afval Overlegorgaan

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018