1039. Terug-/bijstoken van (ABI-slib,) hout en biomassa Electrabel-eenheid 13 Nijmegen

Het voornemen behelst het terugstoken in de kolengestookte eenheid 13 van de Centrale Gelderland te Nijmegen (CG13) van afvalwaterbehandelingsinstallatieslib (ABI-slib) en het bijstoken van circa 60.000 ton gereinigd afvalhout te continueren. Het bijstoken wordt uitgebreid met maximaal 350.000 ton biomassa per jaar.  Tijdens de procedure is de initiatiefnemer, N.V. EPON, onderdeel geworden van Electrabel Nederland N.V. Na indiening van de vergunningaanvraag en het verzoek van het bevoegd gezag om verduidelijking en aanvulling heeft Electrabel de aanvraag aangepast en het terugstoken van ABI-slib uit de aanvraag geschrapt.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-08-1999 Datum kennisgeving
04-08-1999 Ter inzage legging van de informatie
12-10-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-12-2000 Kennisgeving MER
20-12-2000 Ter inzage legging MER
31-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies voor richtlijnen vroeg de Commissie onder andere om de huidige milieusituatie, inclusief autonome ontwikkeling, exclusief de terug- en bijstookactiviteiten die al plaats vinden, als referentiesituatie te beschrijven. 

 

De Commissie heeft tijdens de toetsing toelichting gevraagd en gekregen en aanvullende, schriftelijke informatie ontvangen over in het bijzonder het ABI-slib. De initiatiefnemer heeft besloten met ingang van 2 april 2001 te stoppen met het terugstoken van het ABI-slib.

De betrokken instanties en insprekers zijn in de gelegenheid gesteld naar aanleiding van de aanvullende informatie te reageren. De daarop binnen gekomen zienswijze heeft de Commissie in haar beschouwingen betrokken.

De Commissie was van oordeel dat het MER plus de aanvullende informatie, mede gelet op het besluit met het terugstoken van ABI-slib te stoppen, de essentiële informatie bevatte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Zij deed een aantal aanbevelingen over:

  • acceptatiecriteria voor biomassa;
  • de verwerking van specifiek risico materiaal;
  • fijn stof;
  • de milieugevolgen van verkeersbewegingen;
  • monitoring en evaluatie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ing. Sjaak van Loo
ir. Jan van der Sluis

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EPON

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018