1040. Wervelbedverbranding bedrijfs-/gevaarlijk afval Watco Roosendaal

Watco1 wil een wervelbedverbrandingsinstallatie bouwen voor de verwerking van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van ongeveer 176.000 ton afvalstoffen per jaar. Het bestaande sorteercentrum wordt heringericht en de slibdrooginstallatie op het terrein van de inrichting wordt gesloopt.    1 Inmiddels Sita ReEnergy.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-1999 Datum kennisgeving
01-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
15-10-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-08-2000 Kennisgeving MER
04-08-2000 Ter inzage legging MER
08-11-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft tijdens de toetsing toelichting gevraagd en gekregen en aanvullende, schriftelijke informatie ontvangen over: 

  • de verwerking van teermastiek;
  • de verwerking van diverse categorieën slib;
  • geuraspecten.
De betrokken instanties en insprekers zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de aanvullende schriftelijke informatie in te brengen. De vier daarop binnen gekomen zienswijzen heeft de Commissie in haar beschouwingen betrokken.

De Commissie is van oordeel dat het MER samen met de aanvullende informatie de essentiële informatie bevat. Zij doet een aantal aanbevelingen over:

  • het voorkomen dat mogelijkheden tot preventie en hergebruik van afvalfracties uitgesorteerd bedrijfsafval worden tegengewerkt;
  • het stellen van richtwaarden voor de emissies van PAK’s en andere componenten;
  • het van te voren laten aangegeven van middelen en voorzieningen om na monitoring van de werkelijke emissies naar de lucht deze zonodig te reduceren;
  • het elektrisch rendement van de BAVI;
  • het monitoren van geurbronnen, alsmede andere onderwerpen van monitoring en evaluatie achteraf.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ing. Cor Coenrady
drs. Joost van der Pluijm
dr. Arnold Tukker

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
WATCO Afvalverwerking Roosendaal B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap van West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007