1049. SWAB-project A4, De Hoek - Prins Clausplein

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming op de achterlandverbinding A4 verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-08-1999 Datum kennisgeving
17-08-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie speciale aandacht voor de volgende onderwerpen.:
 • uit te gaan van verkeerscijfers van 1999
 • bij de modelberekeningen niet uit te gaan van geslaagd SVV-II beleid
 • speciale aandacht te geven aan knelpunten op het onderliggend wegennet, die een directe relatie hebben met de doorstroming op de A4; deze knelpunten moeten reden kunnen zijn om specifieke maatregelen te treffen op de A4;
 • het mma te ontwikkelen vanuit de gelijkwaardigheid van de leefbaarheidsdoelen en de bereikbaarheidsdoelen;
 • scheiding van doelgroepenverkeer mee te nemen in alternatieven;
 • rekening te houden met beschermingsformules uit het SGR.In de aanbiedingsbrief bij haar advies constateert de Commissie dat nieuw beleid van het NVVP mogelijk dient te leiden tot aanpassing van de richtlijnen.

  De definitieve richtlijnen wijken op een aantal punten af van het advies van de Commissie.

  Het SVV-II beleid wordt op enkele punten genuanceerd maar blijft de basis voor de knelpuntenanalyse. Uitsluitend de effecten van aanpassingen op de A4 op het onderliggende wegennet worden meegenomen. Het mma wordt ontwikkeld als optimalisatie van alternatieven.

  De suggestie uit de aanbiedingsbrief om aanvullende richtlijnen op te stellen op basis van het NVVP is overgenomen.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  prof. dr. ir. Rob van der Heijden
  ir. Wim Keijsers
  Hans J.A. van Leeuwen, BSc
  ir. Anneke Nauta

  Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
  Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Rijkswaterstaat

  Bevoegd gezag
  Rijkswaterstaat
  Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


  Categorie├źn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018