1060. Glastuinbouwontwikkeling Het Rundedal te Klazienaveen

De gemeente Emmen heeft het voornemen om onder de naam Het Rundedal nabij Barger-Compascuum en het bestaande glastuinbouwgebied Klazienaveen een nieuwe hoogwaardige glastuinbouwlocatie met een totale omvang van circa 265 hectare te ontwikkelen. Hiervan is circa 160 hectare bedoeld voor de realisatie van uitgeefbare kavels. Daarnaast stelt de gemeente Emmen zich ten doel om in dit gebied een ecologische zone te ontwikkelen en de glastuinbouw en de ecologische zone op een verantwoorde wijze landschappe lijk in te passen. Bij de ontwikkeling van de glastuinbouwlocatie wordt de duurzame ontwikkeling centraal gesteld.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-08-1999 Datum kennisgeving
31-08-1999 Ter inzage legging van de informatie
17-12-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
21-02-2001 Kennisgeving MER
21-02-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
12-08-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Emmen heeft verzuimd om bij de terinzagelegging van het MER de Commissie in de gelegenheid te stellen een toetsingsadvies uit te brengen. Toetsing vindt nu in 2003 plaats, op basis van een actualisatie waarin de wijzigingen op de plannen van na het MER verwerkt zijn.  

De Commissie is van oordeel dat met het MER en de actualisatie daarvan de essentiële informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij het nemen van het besluit beschikbaar gekomen is. De Commissie heeft nadere opmerkingen en aanbevelingen over de boomteelt in bufferzone bij het Verlengde Oosterdiep, de inrichting van de bufferzone aan de noordzijde, de zone van de Runde en het benodigde grondverzet.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Leo Oprel
ir. Livina Tummers
ing. Bavius de Vries
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Emmen

Bevoegd gezag
Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018